Görev Tanımı

PP4.3.GT.0018, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Atama İşlemleri Birim Yöneticisi

Kod: GT18

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Atama işlemleri ile ilgili süreçlerin kontrolünü yapmak.
 • Kadro/nakil işlemleri ile ilgili süreçlerin kontrolünü yapmak.
 • İlan ve başvuru işlemleri süreçlerinin kontrolünü yapmak.
 • Başkanlığın bünyesindeki ofislerin koordineli hizmet sunmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile daire başkanı arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Atama işlemleri birimi sorumlusu veya diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.