Görev Tanımı

PP4.8.GT.0171, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Boya Atölyesi Sorumlusu

Kod: GT171

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Gerekli malzemeleri temin etmek ve kullanıma hazır halde olmasını sağlamak.
 • Uygun görülen talepler doğrultusunda bakım, onarım, alçı ve boya işlerini yaptırmak.
 • Gerekli donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda    olmalarını sağlamak.
 • Gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime giderek ölçülerini almak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Çevre ve düzenleme ofisi sorumlusu veya diğer birim personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilköğretim mezunu olmak