Görev Tanımı

PP4.8.GT.0174, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Çevre Düzenleme Ofisi Sorumlu Yardımcısı

Kod: GT174

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kampüs ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarının yapılmasını sağlamak, peyzaj çalışmaları için fizibilite yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitenin ağaçlandırma, çimlendirme, ilaçlama, yeşil alanların sulanması ve bakım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren çevre düzenleme birimine bağlı personelin sevk ve idaresini yapmak.
 • Personelin işe giriş çıkışlarının takibini ve izinlerini düzenlemek ve kontrol etmek.
 • Bakım onarım işlerini koordine etmek.
 • Günlük iş grogramını oluşturmak ve personelin uygulamasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Görevlendirme işlemleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En ilkokul mezunu olmak.