Görev Tanımı

PP4.8.GT.0178, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Elektrik İşletme Ofisi Sorumlusu

Kod: GT178

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kampüs genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi  işlerini planlamak ve koordine etmek.
 • Trafo merkezlerinin onarım hizmetlerinin takibini yaptırmak.
 • Gerekli sarf malzemelerini temin etmek, malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır halde olmasını sağlamak.
 • İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak ve denetlemek.
 • Rektörlük ve bağlı birimlerde elektrik tesisatındaki arızaların giderilmesini, bakım ve onarımlarını yapılmasını sağlamak.
 • Kompanzasyon tesisini işletmek, bakım, onarım ve ayarlarını yapmak, tesisi sürekli denetim altında tutarak reaktif enerji tüketimini kontrol etmek.
 • Enerji Verimliliği ile ilgi yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve Daire Başkanına önerilerde bulunmak.
 • Sorumlu olduğu birimin sevk ve idaresini sağlamak.
 • İhtiyaç duyulan malzemelerin isteklerini yapmak.
 • Sorumlu olduğu birim personelinin çalışma saatleri ve izinlerinin kontrolünü sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Elektrik işletme ofisi sorumlu yardımcısı veya elektrik işletme ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programından elektrik veya elektrik-elektronik bölümü mezunu olmak.