Görev Tanımı

PP4.8.GT.0180, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Harita ve Kamulaştırma Birimi Personeli

Kod: GT180

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazların halihazır tespitlerinin yapılarak, güncel kullanım bilgilerini kayıt altına almak.
 • Merkez ve diğer kampüs arazilerinin imar faaliyetleri ile kampüs gelişim planlarını hazırlamak.
 • Mevcut üst ve alt yapıların tespiti ile kampüs arazilerinin her türlü ölçekte halihazır haritalarının yapılmasını sağlamak.
 • İnşaat faaliyetleri içerisinde diğer sorumlu teknik personeller ile koordineli şekilde gerekli teknik çizim ve hesaplamalar ile kontrollük görevlerini yapmak.
 • Kampüs arazilerinde yapılması planlanan rekreasyon amaçlı sosyal donatı alanlarının ve muhtelif şekillerde fonksiyonları belirlenmiş projelerin araziye aplikasyonlarını sağlamak.
 • Kampüs arazilerinde bulunan tahsisli devlet ormanlarının yönetimi ile eğitim ve öğretim amaçlı izin irtifak projelerini hazırlamak.
 • Mülkiyeti Üniversitemize ait olan Özel Ormanların tespiti ile amenajman planlarını yaparak uygulanmasında gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Üniversitemizin faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan arazilerin kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak.
 • Kampüs içi araç ve yaya ulaşım planlarını yapmak.
 • Üniversitemiz kampüslerinin üç boyutlu görsellerinin oluşturulması ve modelleme ile animasyon çalışmalarını yapmak.
 • Üniversitemiz yönetiminde karar destek aracı olarak fayda sağlaması beklenen CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi ) tabanlı kampüs bilgi sistemini oluşturmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer harita ve kamulaştırma personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön linsans programından harita tekniker bölümü mezunu olmak.