Görev Tanımı

PP4.8.GT.0181, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Hizmet Araçları ve İş Makinaları Sorumlusu

Kod: GT181

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Çevrede büyüyen otların biçilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 • Araç ve iş makinalarının iş programına göre en  etkin ve  verimli kullanılması için sevk ve idaresini sağlamak.
 • Araç ve iş makinalarının yıllık  yağ ve yakıt ihtiyaçlarının tespit ve temin  edilmesinin koordinesini sağlamak.
 • Başkanlıgımız birimlerinde görev yapan personelin iş programlarına göre üniversitemiz kampüs içi ve dışı görev yerlerine nakledilmelerini  sağlamak.
 • Göreve gidecek araçlara taşıt görev emri düzenlemek ve takibini yapmak.
 • Araç takip sistemini kullanarak araçların gidecegi güzergahlarını takip edip uygun noktadaki aracın uygun işe görevlendirilmesi sağlamak.
 • Su tankeri ile kampüsümüzdeki yeşil alanların sulama işlerini yaptırmak, üniversitemiz alanı içerisindeki yol ve okul önlerinin yıkama işlerini yaptırmak.
 • Üniversitemiz diger birimlerinden gelen iş istekleri formu  doğrultusunda araç ve iş makinalarının çalışma düzenini koordine etmek.
 • Araçların bakım ve temizlik işlerinin zamanında yapılmasını ve araçların çalışır vaziyette bulundurulmasını sağlamak, aynı zamanda araçların rutin kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 • Başkanlığımıza baglı araçların yıllık sigorta ve trafik muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
 • Araç şöfor ve operatörlerinin izin planmasını koordine etmek.
 • Araçlarda meydana gelen arızaların ivedi olarak onarılıp tekrar kullanılır hale getirilmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Çevre düzenleme birim yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az ortaögretim mezun olmak