Görev Tanımı

PP4.8.GT.0184, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İnşaat Proje Personeli

Kod: GT184

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Kurumca yapımı veya onarımı planlanan binaların inşası için mesleki özelliklerine uygun  projeleri çizerek ihale dokümanlarını hazırlamak.
  • Büyük ölçekli projeler için hizmet satın alınması şeklinde hazırlanan proje ve dokümanları inceleyerek kanun, yönetmelik, sözleşme, iş programı, şartname ve eklerine göre incelemek,  projenin çizilmesini sağlamak ve onayını yapmak.
  • Hizmet satın alınması şeklinde hazırlanan projeler için yükleniciye hakediş düzenlemek, geçici kabulünü yapılmasını sağlamak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diger inşaat proje personeli

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin en az lisans programından inşaat mühendisliği bölünü mezunu olmak.