Görev Tanımı

.GT.0020, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Atama Ofisi Personeli

Kod: GT20

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Başlayan personelin ve Birim Değişikliklerini günlük deftere işlemek.
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
 • İdari Personele ait atama onaylarının hazırlanmadan ilgili personele atanacağı kadronun derecesini ve İdari Sicil Numarasını vermek.
 • Tüm atanacak öğretim elemanlarına ait atama onayları hazırlanmadan ilgili personele atanacağı kadronun derecesini ve Akademik Sicil Numarasını vermek.
 • Naklen atanma işlemlerini yapmak.
 • Açıktan atanma işlemlerini yapmak.
 • Açıktan yeniden atanma işlemlerini yapmak.
 • Yabancı uyruklu sözleşmeli personelin çalıştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • TUS ve Yan Dal eğitimi için yapılan atama işlemlerini yapmak.
 • 10. Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Atama işlemleri birimi personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.