Görev Tanımı

PP4.8.GT.0194, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Mobilya Atölyesi Sorumlusu

Kod: GT194

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Mobilya atölyesi olarak imalatlar yapmak ve ilgili bakım, onarım ve tamirat işlerini yapılmasını sağlamak.
 • Gerekli sarf malzemelerini temin etmek, malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır halde olmasını sağlamak.
 • Yapılan imalatların projesine ve yapı tekniğine uygun olup olmadığını denetlemek.
 • Atölyedeki donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaptırarak faal durumda    olmasını sağlamak.
 • Atölyeye gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime giderek ölçülerini almak.
 • Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde  yapımını sağlayarak yerlerine monte ettirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Mobiya atölyesi personeli veya diğer birim sorumluları

Aranan Nitelikler

 • En az ortaögretim mezunu olmak.