Görev Tanımı

PP4.8.GT.0196, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Orman Birimi Sorumlusu

Kod: GT196

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve onarımlarını yaptırmak.
 •  Üniversitemize bağlı yerleşkelerdeki ağaçlar ile kurupelit kampüsdeki özel ormanların bakımını yaptırmak.
 • Orman varlığının devam etmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
 • Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alınmasını sağlamak.
 • Fidanların tekniğe uygun olarak dikilmesi ile ilgili faaliyetleri yaptırmak. 
 • Yeşil alan olarak ayrılan yerleri park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapmak.
 • Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak.
 • Sorumlu olduğu birimin sevk ve idaresin sağlamak.
 • Sorumlu olduğu birim personelinin çalışma saatleri ve izinlerinin kontrolünü sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Orman personeli veya diğer birim sorumluları

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programından orman veya orman endüstri mühendisliği bölümüm mezunu olmak.