Görev Tanımı

PP4.8.GT.0198, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Telefon Santral Ofisi Personeli

Kod: GT198

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Telefon santrali ve telefon haberleşme tesisinin bakım ve onarımlarını yapmak.
 • Hizmete alınacak binaların telefon haberleşme sistemlerini kontrol ederek      numaralandırmalarını yaparak santral bağlantılarını yapmak.
 • Kurumun iç ve dış haberleşmesi hizmetlerini sağlamak.
 • Gelen çağrıları istenilen birime doğru şekilde aktarmak.
 • Cihazların korunmasını ve problemsiz çalışmasını sağlamak.
 • Teknik servis kapsamında ihtiyaçları tespit etmek ve Teknik Sorumlusu ile paylaşmak.
 • Kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın peridiyodik bakım hizmetlerini takip etmek ve bakım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

 Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Telefon santralı ve diğer birim personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaögretim mezunu olmak.