Görev Tanımı

PP4.7.GT.0204, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Engelli Öğrenci Ofisi Personeli

Kod: GT204

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemize kayıt yaptıran engelli öğrencilerin tespitini yapmak.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • Kurum içi erişebilirlik raporlarını hazırlamak.
 • Engelli öğrencilere danışmanlık yapmak.
 • Erişilebilirlik çalışmalarında Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile üst yönetim arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Sosyal Çalışmacı

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.