Görev Tanımı

PP1.3.GT.0207, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Öğrenci Özlük İşlemleri Personeli

Kod: GT207

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Disiplin cezalarını bilgi yönetim sistemine işlemek, ilişik kesme cezası alan öğrenci bilgilerini YÖK'e ve diğer ilgili kurumlara bildirmek, 3 aydan fazla süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencileri KYK'ya bildirmek.
 • Öğrencilere ait kayıt dondurma, ilişik kesme, mezuniyet vb. bilgilerini sisteme işlemek.
 • YÖS öğrencilerinin yeni kayıt, kayıt silme, disiplin cezası, mezuniyet bilgilerinin KYK ve Göç İdarisine göndermek.
 • Türkiye burslusu öğrencilerin yeni kayıt, kayıt silme, disiplin cezası, mezuniyet bilgilerini göç idaresi, KYK, yurt dışı Türkler başkanlığına göndermek.
 • İslam kalkınma bankası, Yemen Hükümeti ve Afganistan Hükümeti burslusu öğrencilerin yeni kayıt, kayıt silme, disiplin cezası, mezuniyet bilgilerini ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.
 • Her eğitim öğretim döneminde yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıtlanma durumunu göç idaresine göndermek.
 • YÖK tarafından yayınlanan 667 KHK kapsamında gelen öğrenciler ile ilgili yazılar doğrultusunda işlem yapmak, öğrenci taleplerine sözlü veya yazılı cevap vermek.
 • 667 Sayılı KHK kapsamında gelen özel öğrencilerin ödemelerini takip etmek, mezun duruma gelen veya kayıtlı üniversitesine geri dönmek isteyenlerin ilişik kesme işlemini yaparak üniversitesine bildirmekEtik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Özlük işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.