Görev Tanımı

PP2.3.GT.0208, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Proje Yönetim Ofisi Başkanı

Kod: GT208

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Proje Yönetimi Ofisi Kurullarını toplantıya çağırmak.
 • Proje Yönetimi Ofisinin, bağlı birimlerin, komisyonların, kurulların, idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
 • Proje Yönetimi Ofisinin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak.
 • OMÜ-BAP tarafından desteklenen projelerin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının kullanımının etkin takibini yapmak.
 • Yürütücü taleplerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanmasını sağlamak, işleyişte olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışı temin etmek.
 • Proje teknik raporlarının doğru ve zamanında üretilmesini sağlamak, proje çıktı kayıtlarının tutulmasını sağlamak, duyurulmasını sağlamak.
 • OMÜ öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Proje özet bilgileri ve sonuç raporlarının kamuoyuna duyulmasını sağlamak.
 • OMÜ-BAP Komisyonuna sunulan projelerin sayısı ve niteliğinin artırılması, proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak.
 • Proje sunum, kabul ve yönetim süreçleri ile ilgili uygulama prensibi, yöntem ve süreçlerin tasarımı, güncellenmesi ve bunların uygulanması ile ilgili yönergelerle, iş akışlarının düzenlenmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: BAP Komisyon Üyeleri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.