Görev Tanımı

PP2.3.GT.0209, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi

Kod: GT209

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • BAP İşlemleri Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • BAP Destek Programları Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • Dış Kaynaklı Projeler Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • TTO İlişkiler Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • Başkanlığın bünyesindeki ofislerin koordineli hizmet sunmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile PYO başkanı arasındaki bilgi akışını sağlamak.
 • Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: PYO Başkanı veya BAP Komisyon Üyeleri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.