Görev Tanımı

.GT.0211, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PYO BAP Destek Programları Ofisi Personeli

Kod: GT211

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • PYO BAP Destek Programları Ofisinin faaliyet alanına giren proje başvurularında ilgili öğretim üyesine/elemanına yardımcı olmak.
 • Proje tekliflerinde istenilen belgelerin idari uygunluk incelemesini yapmak.
 • Proje başvurularını BAP Komisyonuna sunarak BAP komisyon kararını Rektör onayına sunmak.
 • Rektör onayından gelen kararı proje yürütücüsüne iletmek.
 • Kabul edilen desteğin ödenmesi için, proje sahibi tarafından yazılan dilekçe ekinde sunulan belgelerin (FYK, Rektör oluru ve faturalar) uygunluğunu kontrol etmek,
 • PYO BAP Destek Programları Ofisinin faaliyet alanına giren projeler ile ilgili istatistikleri tutmak, kurum içi birimlerden projelerle ilgili istenilen istatistiki bilgileri vermek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: PYO BAP Satınalma-Mali İşlemler Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.