Görev Tanımı

PP2.3.GT.0212, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli

Kod: GT212

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Dış kaynaklı proje başvuru çağrılarını (TÜBİTAK, AB, Bakanlık vb) takip etmek.
 • Dış kaynaklı proje başvuru çağrılarını OMÜ Proje Çağrıları sayfasında yayınlamak.
 • Dış kaynaklı projeleri başvuru ve/veya kabul aşamasında kurum adına yetkili kişi/kişilerin imzasına çıkarmak.
 • Dış kaynaklı proje başvurularının ve yürütülen dış kaynaklı projelerin istatistiklerini tutmak, kurum içi birimlerden projelerle ilgili istenilen istatistiki bilgileri vermek.
 • Dış Kaynaklı Projeler Ofisinin faaliyet alanına giren projelerin kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.   

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: PYO Dış Kaynaklı Projeler Mali İşlemler Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.