Görev Tanımı

PP2.3.GT.0213, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PYO TTO İlişkiler Ofisi Personeli

Kod: GT213

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Danışmanlık proje başvurularında ilgili öğretim üyesi/elemanına yardımcı olmak.
 • Üniversite Yönetim Kurulunda onaylanan danışmanlık projeleri ile ilgili evrakları kayıt altına alarak PYO-BAP Otomasyon Sistemine girmek.
 • Kabul edilen projelerin işleyişi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
 • TTO birimi tarafından istenen istatistiki proje bilgilerini hazırlamak ve raporlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: PYO Dış Kaynaklı Projeler Mali İşlemler Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.