Görev Tanımı

PP4.1.GT.0218, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Satın Alma Koordinasyon Ofisi Sorumlusu

Kod: GT218

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversite Satın Alma Planlama ve Koordinasyon Komisyonunun sekreterya işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Satın alma izleme kriterlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversite Satın Alma Planlama ve Koordinasyon Komisyonunun verdiği kararlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Üniversite Satın Alma Planlama ve Koordinasyon Komisyon toplantılarının düzenlenmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Satın Alma Doğrudan Temin Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.