Görev Tanımı

PP4.1.GT.0220, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİDB Taşınır Yönetim Birimi Yöneticisi

Kod: GT220

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yaptırmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Yönetim hesabını hazırlatmak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Depo personeli ve Taşınır kayıt yetkilisinin; ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamasını sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek
 • Hurdaya ayrılacak taşınırların hurdaya ayrılmasını koordine etmek, danışmanlık yapmak, hurdaları hurdalık alana taşıtmak, cins ve durumlarına göre tasnif ettirmek, hurdalık alanda bulunan taşınırları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim etme işlemlerini yürütmek ve hurdalarla ilgili rapor düzenlemek,
 • Taşınırlarla ilgili formları hazırlamak,
 • Taşınır ve hurda işlemleri ile ilgili rapor hazırlamak,
 • İhtiyaç fazlası taşınırları tespit etmek, birimlerin veya kamu idarelerinin yararlanmasını koordine etmek,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim Yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az Ön Lisans programlarından mezun olmak.