Görev Tanımı

PP5.1.GT.0221, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Kurul/Komisyonlar Sekreterya Personeli

Kod: GT221

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurul ve Komisyon (Senato, Yönetim, Disiplin, İş Etik ve Sosyal Beşeri Etik Kurulları, Mevzuat Komisyonu) gündemlerinin belirlenmesine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak.           
 • Kurul ve Komisyonlarda (Senato, Yönetim, Disiplin, İş Etik ve Sosyal Beşeri Etik Kurulları, Mevzuat Komisyonu) alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak. 
 • Kurul ve Komisyonlarda (Senato, Yönetim, Disiplin, İş Etik ve Sosyal Beşeri Etik Kurulları, Mevzuat Komisyonu) alınan kararları ilgili birimlere iletmek.
 • Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların kararlar veri tabanı ve kurum web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
 • İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak.
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmakEtik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Yasal mevzuatı takip etmek
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Üniversitemiz hedef, strateji ve isteklerine uygun hizmet ederek, faaliyetlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesine katkıda bulunmak.

Vekalet Durumu

Diğer İlgili Sekreterya Personeli

Aranan Nitelikler

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyor olmak.