Görev Tanımı

PP5.1.GT.0222, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İç Yazışma Ofisi Personeli

Kod: GT222

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurul ve Komisyon (Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu, Mevzuat Komisyonu) yazışmaları dışında kalan diğer tüm yazışmaları yürütmek.
 • Akademik ve idari persone ait yurt içi ve yurt dışı yolluk onaylarının düzenlenmesini sağlamak.
 • Birim Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu ile İş Etik Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.           
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu ile İş Etik Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak. 
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu ile İş Etik Kurulunda alınan kararları ilgili birimlere iletmek.
 • İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak.
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Yasal mevzuatı takip etmek
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Üniversitemiz hedef, strateji ve isteklerine uygun hizmet ederek, faaliyetlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesine katkıda bulunmak.

Vekalet Durumu

- Diğer İç yazışma Ofis Personeli

Aranan Nitelikler

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyor olmak.