Görev Tanımı

PP1.3.GT.0225, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Kod: GT225

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve buna bağlı olarak düzenlenen yönetmeliklere göre Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencilerinin kesin kayıtlarından mezuniyetlerine kadar olan işlemlerin Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • Görevi ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek.
 • Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim-öğretim anlamında her türlü iş birliğini sağlayarak bilgi akışını güncel tutmak.
 • Eğitim birimlerimizdeki eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak, öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elemanlarımıza ve diğer tüm özel ve tüzel kuruluşlara bilgi ve belge hizmetini hızlı ve eksiksiz olarak verebilmek.
 • Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında oluşabilecek kamu zararını önlemek.
 • Başkanlığın bünyesindeki birimlerin doğru, verimli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari ve mali işler birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.