Görev Tanımı

PP4.3.GT.0024, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Özlük İşlemleri Birim Sorumlusu

Kod: GT24

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Ayrılan personelin ve Birim Değişikliklerini günlük deftere işlemek.
 • Askere sevk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Askerlik dönüşü personelin göreve başlatılma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Personelin hizmet belgesi veya çalıştığına dair belge isteği yazılarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Her yılın sonunda İmza Sirkülerinin hazırlanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Samsun İl Müdürlüğüne göndermek.
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
 • Hususi ve Hizmet pasaport işlemlerini yapılmasını sağlamak.
 • Nakil gidenlerin ve istifa edenlerin kadro boşaltma işlemlerini yapmak.
 • Emeklilik işlemlerini yapılmasını sağlamak.
 • Naklen ayrılan personelin özlük dosyalarının gönderilmesini sağlamak.
 • İntibak işlemlerinin yapılmasını sağlamak. (Öğrenim, Doktora, yüksek lisans, hazırlık sınıfı ve SSK Değerlendirilmesi)
 • Her ayın ilk haftasında yapılan derece terfi, kademe terfi, kıdem terfi işlemlerini takip etmek.
 • Personelin izin işlemlerinin yazılım sistemi (UNİPA) üzerindeki mevzuat gereği güncellemelerini yazılım sistemi destek hizmetleri ile koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
 • Birimleri tarafından izni girilen personelin bilgisini izin işlemleri ofisi personeline iletmek.
 • Arşiv işlemlerini yapılmasını sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Disiplin işlemleri ile ilgili süreçlerin takibini yapmak.
 • Özlükle ilgili diğer işlemlerin takibini yapmak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Özlük işlemleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.