Görev Tanımı

PP4.2.GT.0228, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Harcama Yetkilisi

Kod: GT228

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak.
 • Bütçeden harcama yapabilmek için harcama talimatı vermek.
 • Ön ödeme yapılmasına onay vermek.
 • Tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girmek.
 • Birimin ihale yetkililiği görevlerini yürütmek.
 • Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisini belirlemek
 • Gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanan ödeme emri belgesini imzalamak.
 • İdarenin performans programı hazırlama çalışmalarına katılmak.
 • Birime ait birim faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporuna eklemek.
 • Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarını, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası halinde malî hizmetler birimine göndermek.
 • Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmek ve mutemet görevlendirilmesi veya değişiklik hallerinde mutemede ait bilgileri muhasebe birimine bildirmek, harcama yetkilisi mutemedinin üzerinde bulunan ön ödemenin başka bir mutemede devrine izin vermek.
 • Muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirmek.
 • Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak kalite sisteminin geliştirilmesinden ve iç kontrolün işleyişinden,
 • Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,
 • Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,
 • Taşınır ve taşınmaz malların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasının sağlanmasından,
 • Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında oluşabilecek kamu zararından,
 • Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,
 • Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
 • Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
 • Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden yetkili kılınmış mercilere (üst yönetici, Sayıştay vb.) hesap vermekten sorumludur.
 • Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

En az lisans mezunu olmak.