Görev Tanımı

PP5.1.GT.0247, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı

Kod: GT247

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
 • Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak
 • Ders programlarının ve sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak
 • Dekanlık ve bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek
 • Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak
 • Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
 • Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak
 • Lisans, yükseklisans ve doktora programlarına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek
 • Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak
 • Anabilim dalı dersleri ile ilgili görevlendirme teklifini hazırlayıp Bölüm başkanına sunmak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler