Görev Tanımı

PP4.7.GT.0206, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Kod: GT206

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Dairede çalışan personel üzerinde genel yönetim, denetim ve işbölümü yapmak, çalışma düzeni kurmak, yetiştirmek ve hizmet içi eğitim sağlamak.
 • Dairenin gelir - gider bütçe ve çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılması için Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe sunmak.
 • Dairenin hizmetlerini uygun araçlarla öğrencilere duyurmak ve öğrencilern yararlanması için gerekli ortamın oluşmasını sağlamak.
 • Dairenin kurum içi ve dışı yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Daire çalışanları ile üst yöneticiler arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Dairenin faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirme
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Daire Başkan Yardımcısı, Birim Yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları mezunu olmak