Görev Tanımı

PP1.4.GT.0253, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Mevlana Kurum Koordinatörü

Kod: GT253

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversite ile YÖK arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
 • Protokoller: Mevlana Programı çerçevesinde yurtdışındaki üniversiteler ile ikili işbirliği   kurmak, sürdürmek ve geliştirmek; prosedürlerin takibi, diğer üniversitelerle yazışmalar, anlaşma formlarının doldurulmasında destek, imza sürecinin takibi, anlaşma asıllarının saklanması, anlaşmaların posta ile gönderilmesi; yeni anlaşmalar yapılması ve Erasmus+ Programı prosedürlerinin doğru bilinmesi için akademik birim koordinatörlerini prosedür hakkında bilgilendirmek ve teşvik etmek
 • İkili anlaşmaların kontenjanlarını ve YÖK kararlarını değerlendirerek her akademik yıl için program başvurularını yapmak
 • Mevlana Programının kurum genelinde ve birimler düzeyinde tanıtılması amacıyla web sayfası ve sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmak; etkinliklerini planlamak ve yönlendirmek
 • Mevlana programı kapsamında yapılan faaliyetler için ve programın tanıtılması için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak
 • Hareketliliğin planlama, koordinasyon, seçim ve gerçekleşme faaliyetlerinin takibi
 • Hibelerle ilgili olarak Harcama Yetkilisi görevini yerine getirmek
 • Yıllık hareketlilik faaliyetlerine yönelik nihai raporu YÖK’e  sunmak
 • Öğrenci ve personele Mevlana Programı ile ilgili danışmanlık yapmak ve problemlerin çözümlerinde destek sağlamak
 • Mevlana Programı çerçevesinde eylem planlarını ve stratejileri oluşturarak üst yönetime raporlamak,
 • Mevlana Kurum Koordinatörlüğü çalışanlarına görev alanlarına göre gerekli görev dağılımını yapmak
 • Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler