Görev Tanımı

PP4.2.GT.0268, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Maaş Tahakkuk Birimi Yöneticisi

Kod: GT268

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Akademik ve İdari Personelin, işçilerin özlük hakları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Personele ilişkin harcırah işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Personele ilişkin icra işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Personele ilişkin ek ders ve fazla mesai işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Personele ilişkin sosyal güvenlik pirim kesintileri ve bildirimlerini yaptırmak ve takip edilmesini sağlamak.
 • İşe giriş ve çıkış bildirimleri ile ilgili işlemleri yaptırmak.
 • İşçilerin rapor ve iş kazası bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Birim çalışanları ile Daire Başkanı arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını ve takibini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer Birim Yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az Lisans programlarından mezun olmak.