Görev Tanımı

PP4.3.GT.0269, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Eğitim Kurulu

Kod: GT269

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasından idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
 • Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak,
 • Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirip yeni programın son halini belirlemek,
 • Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurul üyelerinin sunacağı önerileri incelemek ve karara bağlamak,
 • Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Rektörlüğe yararlı olabilecek olanak ve kaynakları saptamak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,
 • Yabancı dil eğitimi alacak personeli saptamak,
 • Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlerini saptamak,
 • Kurslarda okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak,
 • Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapmak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler