Görev Tanımı

PP4.3.GT.0029, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Ders Görevlendirme İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT29

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Kurum içi ve kurum dışı ders görevlendirmelerini yapılmak.
  • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
  • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
  • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Görevlendirme işlemleri birimi personeli

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.