Görev Tanımı

PP4.5.GT.0280, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İdari ve Mali İşler Birim Yöneticisi

Kod: GT280

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Burs işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Destek Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • EBYS üzerinden kaydedilen evrakların akışını sağlamak.
 • Evrak arşivlenme işinin yürütülmesini sağlamak.
 • Öğrenci pasaport işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Ödenek, satınalma, taşınır işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Personel özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Eğitim planlama birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.