Görev Tanımı

PP4.7.GT.0281, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Spor Hizmetleri Ofisi Personeli

Kod: GT281

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimin kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak.
 • Spor faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Spor takımları için görevlendirilen çalıştırıcıların puantajlarını tutmak.
 • Spor salonlarının rezervasyonlarını yapmak ve takip etmek.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Birim faaliyetleri kapsamında yapılacak etkinlikleri "Etkinlik Takvimine" girmek.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kültür Hizmetleri Ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.