Görev Tanımı

PP4.3.GT.0030, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB İzin İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT30

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Personelin izin işlemlerinin yazılım sistemi (UNİPA) üzerindeki mevzuat gereği güncellemelerini yazılım sistemi destek hizmetleri ile koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
 • Personelin izin işlemleri ile ilgili girişlerde sistemsel kontrolünü yapmak ve birim personel ofisi personellerine destek hizmeti vermek.
 • Birim personel ofislerinin izin işlemleri ile ilgili kayıtlarını tutmasını sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Özlük işlemleri birimi personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.