Görev Tanımı

PP4.1.GT.0284, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Muayene ve Kabul Komisyonu

Kod: GT284

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.
 • Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır.
 • Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.
 • Komisyon,  ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür.
 • Harcama yetkilisi ve süreç koordinatörü tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. 
 • İmalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda belirli aşamalarda ve aralıklarla denetleme yapabilir.
 • Üretim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar rapor halinde düzenler.
 • Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise numuneler üzerinden bir muayene daha yapar. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verir.Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verir.
 • İlgili işe göre oluşturulan komisyon Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik,Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun hareket eder.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Oluşturulan Komisyon asil üyelerinin yedekleri

Aranan Nitelikler