Görev Tanımı

PP4.1.GT.0285, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-İhale Komisyonu

Kod: GT285

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İhale komisyonu, ihale işlemlerini yürütmekle yetkili ve görevlidir. 
 • İhale komisyonları, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmektedir.
 • Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
 • İhale komisyon üyeleri eksiksiz toplanıp karar alır.
 • Üyeler verdikleri kararlardan sorumludurlar. Çekimser oy kullanamazlar.
 • Karşı oy kullanılması halinde ise gerekçesini karara yazmak ve imzalamak zorundadırlar. 
 • Bilgi ve belgelerin bir kısmının gizli kalması, ihale komisyonu üyeleri dışındaki kişilere ifşa edilmemesi gerekir.
 • İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,  komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler