Görev Tanımı

PP5.1.GT.0286, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İç Denetçi

Kod: GT286

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Nesnel risk analizlerine dayanarak Üniversitenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek.
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
  • Üniversitenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
  • Üniversitenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
  • Üniversitenin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
  • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
  • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Başkan kanalıyla Rektöre bildirmek.
  • Üniversite birimlerinin ürettiği bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmek.
  • Rektör tarafından gerekli görülen hallerde Üniversitenin ilgili birimlerine performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek
  • Denetimin gözetimi faaliyetini yürütümek.
Yetkileri
  • İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü belge, nakit, kıymetli evrak ile diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
  • Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
  • İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak.
  • İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
  • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları Başkan kanalıyla Rektöre bildirmek.
Sorumlulukları
  • Mevzuata, iç denetim yönergesine, iç denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
  • Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
  • İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda Başkanı haberdar etmek.
  • Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu Başkana bildirmek.
  • Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak.
  • Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
  • Denetim/Danışmanlık görevlerini rehberlere ve uygulama talimatlarına uygun olarak Kamu İç Denetim Programını (İçDen) kullanmak suretiyle gerçekleştirmek

Vekalet Durumu

Vekalet :Görevinde olmadığı durumlarda iç denetçiliğe vekalet edilmez.

Aranan Nitelikler

  • En az Lisans Mezunu olmak
  • Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.