Görev Tanımı

PP5.1.GT.0289, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Yöneticisi

Kod: GT289

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu’nun sekreterya işlerini yürütmek,
 • Üst Kurul ve Üniversitemiz birimleri arasında ve birimlerimizin yapacakları İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında kendi aralarında koordinasyonu sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını takip etmek, değişiklikler hakkında Üniversite Yönetimini, Kurulu ve  birimlerimizi bilgilendirmek, 
 • Birimlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerini takip etmek, birimlere önerilerde bulunmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda, ilgili kuruluşlarla iletişimi ve işbirliğini yürütmek,
 • Kurul ve Üst Yöneticiler tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili benzeri görevleri yerine getirmek,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek,
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak,
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler