Görev Tanımı

PP5.1.GT.0290, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Birim İSG Yöneticisi

Kod: GT290

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Birimin çalışan sayısı 50’den fazla ise Birimin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu kurmak ve bu kurula başkanlık etmek, çalışan sayısı 50’den az ise Birim İSG Sorumlusu ve Birim İSG Personeli görevlendirmek,
  • Birim çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini almalarını sağlamak,
  • Birimde görevli çalışanların İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerini ve sağlık gözetimini yaptırmak,
  • Birim Çalışan Temsilcisinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen şekilde tespit edilmesini sağlamak ve görevlendirmesini yapmak,
  • Birimde ilgili mevzuata göre oluşturulacak ve faaliyet gösterecek bir Risk Değerlendirmesi Ekibi kurmak ve bu ekibe Birimin Risk Değerlendirmesi’ni yaptırmak,
  • Birimin Acil Durum Planı’nı oluşturmak ve bu planın uygulanabilirliğinin ve eksiklerinin düzenli tatbikatlarla kontrol edilmesini ve eksikler ışığında güncellenmesini sağlamak,
  • Birimde gerçekleşen İş Kazası ve Meslek Hastalıkları’nın yasal süresi içerisinde bildiriminin yapılmasını sağlamak,
  • Birimde görevlendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’nin çalışmalarını yürütebilmeleri için her türlü desteği sağlamaktır.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler