Görev Tanımı

PP4.3.GT.0031, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Terfi İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT31

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Her ayın ilk haftasında yapılan derece terfi, kademe terfi, kıdem terfi işlemlerini yapmak.
  • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
  • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekalet edecek unvan: Özlük işlemleri ofisi personeli

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.