Görev Tanımı

PP4.5.GT.0296, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ofis Sorumlusu

Kod: GT296

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi personelinin görevlendirilmesini takip etmek,
 • OSGB kayıtlarının tutulmasını ve düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından istenen belgeleri hazırlamak, 
 • OSGB'nin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerini takip etmek,
 • Görev verilmesi halinde Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulunda görev almak,
 • Kurul ve Üst Yöneticiler tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmektir.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek,
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak,
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler