Görev Tanımı

PP5.1.GT.0297, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Kod: GT297

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • İdarenin RSB’sini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
  • İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
  • Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
  • Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İRK’ye bildirir.
  • Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İRK’ye bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
  • İKİYK RSB’de belirledikleri sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde gelinen durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.
  • Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler