Görev Tanımı

PP5.2.GT.0298, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Kalite Komisyonu

Kod: GT298

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; aa) Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesini geliştirmek,
  • Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
  • Kurumsal göstergeleri tespit etmek,. Bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürüterek Senatonun onayına sunmak.
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan, yıllık olarak hazırlanan performans programı ve idare faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak,
  • Senato tarafından onaylanan yıllık iç değerlendirme raporunu nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermek, ayrıca kurumun internet ana sayfasında yayınlayarak kamuoyuyla paylaşmak,
  •  Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
  • Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıstay ve benzeri faaliyetler planlamak,
  • Komisyonun basılı, görsel ve yazılı materyallerini hazırlamak.
  • Komisyon, Senatonun uygun görüşünü alarak belirlediği bu yönerge kapsamında, Komisyonun faaliyet alanları ile ilgili düzenlemeleri hazırlamaya ve uygulamaya yetkilidir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler