Görev Tanımı

PP4.5.GT.0310, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Teknik Destek Personeli

Kod: GT310

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Görevine zamanında gelip, gitmek ve izinsiz ve mazeretsiz olarak görevini terk etmemek, Görev hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlamak,
 • Bina içindeki tesisatın (elektrik, su, boya ve inşaat) kontrolünü yapmak,
 • Tespit edilen arızaya ilk müdahaleyi yapmak,
 • Oluşan arıza giderilemediği takdirdegörev yaptığı birim yöneticisine bilgi verilerek Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan yardım istemek,
 • Konferans, panel, seminer vb. etkinliklerde ses düzeni, barkovizyon aletlerinin kurulumunu gerçekleştirmek,
 • Yardımcı personelin günlük görev dağılımlarını yapmak
 • Yardımcı personelin sorumluluk alanlarının günlük kontrolünü yapmak,
 • Fiziki alanların sürekli olarak temiz ve düzenli olarak hizmete sunulması için gerekli tedbirleri almak,
 • Sınavlar esnasında sınav kağıtlarının baskı makinesinde çoğaltılmasında öğretim elemanlarına yardımcı olmak,
 • Araç yakıt fişlerinin dökümünü yakıt faturalarıyla karşılaştırarak satın alma birimine teslim etmek.
 • Hizmet araçlarının bakım – onarımları ile sevk ve idaresini sağlamak.
 • Fiziki alanlarda ve hizmet araçlarındaki arızaları mevzuata uygun olarak tamir ettirmek.
 • Görev yaptığı birimin çevre düzeninin ve temizliğinin kontrolünü yapmak.
 • İş güvenliğiyle ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Fiziki alanların sürekli olarak bakımlı ve hizmete hazır halde olması için gerekli tedbirleri almak,
 • Görev yaptığı birimde ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
 • Her türlü toplantı, tanıtım ve organizasyonlara alt yapı desteği sağlamak,
 • Görev yaptığı birimin belirlemiş olduğu Kurum kurallarına riayet etmek,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler