Görev Tanımı

PP5.1.GT.0311, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Kurumsal İletişim Birimi Yöneticisi

Kod: GT311

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bilgi edinme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Basın-yayın ve grafik tasarım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Dış yazışmaların yürütülmesini sağlamak
 • Danışma Kurulu sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.