Görev Tanımı

PP5.1.GT.0312, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Bilgi Edinme Ofisi Personeli

Kod: GT312

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Sisteminden alınan başvurular ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Bilgi Edinme başvurularına ilişkin yazışmaları yapmak.
 • Muhtarlık Bilgi Sisteminden gelen başvurulara ilişkin yazışmaları yapmak.
 • EBYS sistemi üzerin gelen dilek ve şikayetlere ilişkin yazışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz birimlerinde yer alan dilek ve şikayet kutularındaki talepler ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler