Görev Tanımı

PP4.2.GT.0315, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi

Kod: GT315

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütülmesini koordine etmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlanması çalışmalarını koordine etmek.
 • İdareyi etkileyecek hizmetlerin dış faktör incelemelerini koordine etmek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler alınmasını koordine etmek.
 • Kurum içi kapasite araştırmasının yapılmasını sağlamak.
 • Hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetinin analiz edilmesini ve genel araştırma yapılmasını koordine etmek.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespit edilmesini koordine etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütülmesini koordine etmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verilerin toplanmasını, tasnif edilmesini, analiz edilmesini koordine etmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • En az lisans mezunu olmak.