Görev Tanımı

PP4.5.GT.0321, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Memur Tahakkuk Ofisi Personeli

Kod: GT321

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Akademik ve İdari Personelin özlük hakları ile ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Personele ilişkin harcırah işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Personele ilişkin icra işlemlerini yapmak.
 • Personele ilişkin ek ders ve fazla mesai işlemlerini yapmak.
 • Personele ilişkin sosyal güvenlik pirim kesintilerini ve bildirimlerini yapmak ve takip etmek.
 • İşe giriş ve çıkış bildirimleri ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Memur Tahakkuk Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.