Görev Tanımı

PP4.3.GT.0034, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB İnsan Kaynakları Planlama Birim Sorumlusu

Kod: GT34

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İnsan Kaynakları planlamaları kapsamında iş analizleri yapmak.
 • Hizmet İçi Eğitim, Aday Memur Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi ve Staj Eğitimi ile ilgili süreçlerin organizasyonundan sorumlu olmak.
 • Kurum içi, Kurum Dışı ve Hizmet İçi Eğitim Ofisi tarafından verilen eğitimlerin takibini yaparak üst yönetime ve Devlet Personel Başkanlığına raporlamak.
 • Birimlerde verilen İşe Başlama Eğitimini takip etmek ve formlarının arşivlenmesini sağlamak.
 • Personel memnuniyetini ölçmek.
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ve diğer sınav işlemlerinde destek hizmeti vermek, sınav kurullarında sekretarya görevini yürütmek.
 • Performans Değerlendirme çalışmalarını yürütmek, yazılım sistemi üzerinden takibini yapmak ve raporlamak.
 • İdari personelin Nakil/Açıktan yeniden atanma, kadro talep başvuru listelerinin personel tarafından listelenmesini sağlamak ve takibini yapmak.
 • İYEM’de imza yetkilisi verilerinin girişlerini yapmak.
 • İç kontrol sistemindeki verileri güncellemek.
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Birimle ilgili projeler üretmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.