Görev Tanımı

PP4.3.GT.0035, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Hizmet İçi Eğitim Ofisi Personeli

Kod: GT35

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Hizmet İçi Eğitim, Aday Memur Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi ve Staj Eğitimi ile ilgili süreçlerin organizasyonunu sağlamak.
 • Eğitim memnuniyetini ölçmek için anketler hazırlamak.
 • Eğitim verilen personelin başarı durumunu ölçmek için eğitim öncesi ve sonrası sınavı düzenlemek.
 • Eğitim sonunda verilen başarı veya katılım belgelerinin personelin özlük dosyalarına yerleşmelerini sağlamak.
 • Kurum içi, Kurum Dışı ve Hizmet İçi Eğitim Ofisi tarafından verilen eğitimlerin verilerini insan kaynakları planlama birimi sorumlusuna iletmek.
 • Kurum içi eğitim ile ilgili projeler üretmek.
 • İstatistiki bilgiler için veri toplamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İnsan Kaynakları Planlama Birimi Personeli veya İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.